۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

سخن روز

به نام خدا
" اعتراض نمي كنم تا مخاطبي بيابم يا مسئولي را بيدار كنم و يا سرزنش كنم ، اعتراض مي كنم چون نمي توانم اعتراض نكنم ، اعتراض مي كنم كه اگر اعتراض نكنم ، نظامي را كه بر انسان حاكم است ، و وضع موجود را پذيرفته ام و بدان تسليم و با آن همراه شده ام . در حالي كه مي خواهم نفي كننده باشم ، نه تسليم شونده و پذيرنده و جز اعتراض كردن – حتي بي ثمر – راه ديگري نمي شناسم."
" دكتر علي شريعتي"

هیچ نظری موجود نیست: