۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

آخرین خبر از محمود بهشتی، سخنگوی دربند کانون صنفی معلمانچهار روز پیش بود که محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، تنها پس از یک آزادی چهار روزه، بازداشت گردید. سه شنبه شب هفته پیش 11/3/89 پس از 35 روز بازداشت، محمود بهشتی به همراه علی رضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان، از اوین آزاد شد. اما صبح یکشنبه 16/3/89 بهشتی را با تلفنی از اوین، دوباره به زندان فراخواندند. او ساعت یک ظهر،به همراه همسر به اوین رفت و بازداشت گردید. در مراجعه ی یکی دو روز بعد خانواده ی بهشتی به دادسرا، گفته شد که شعبه ی یک بازپرسی اوین، که دستور آزادی ایشان را داده است،از دستگیری دیگر بار اوهیچ گونه آگاهی ندارد و از نظر این شعبه،هم اینک ایشان با سپردن وثیقه آزاد می باشد!
 همسر بهشتی می گفت که اگر خودم محمود را تا اوین همراهی نمی کردم، اکنون می شد محمود را ربوده شده به شمار آورد! این سردرگمی تا امروز ادامه یافت. این که بهشتی پس از دیدار با جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، آزاد شده بود و پس از آن، نهاد قضایی از بازداشت دوباره ی او اعلام ناآگاهی کند، سخت بر نگرانی ها می افزود. اما امروز،همسر بهشتی برای ملاقات به اوین رفت که پس از گذشت چند ساعت، به ایشان گفته شد که همسرش در انفرادی و از ملاقات ممنوع است. اما در برگشت، بهشتی با ایشان تماس می گیرد و حال خود را خوب اعلام می کند. همچنین گویا خانواده، می توانند پنج شنبه هفته ی آینده، با ایشان دیداری از نزدیک و حضوری داشته باشند. بهشتی شعبه ی دستگیری دوباره ی خود را همان شعبه ی یک گفته است وپرسش ها را هرچند جدید، اما در پیوند با گذشته – پیش از آزادی چهار روزه – دانسته است.
با تماس امروز و نوید دیدار هفته ی آینده، اکنون شاید بتوان گفت، کمی از نگرانی ها کاسته شده است. اما، این دستگیری نابهنگام،همه و بی گمان خود بهشتی را، بسیار شگفت زده و اندوهگین کرد. به ویژه که در روز پایانی بازداشت 35 روزه ی پیش، محمود بهشتی به بند عمومی رفته بود که بیش و کم از شرایط بهتری برخوردار است . اکنون اما، دیگر بار ناگزیر است سختی روزها و شب های انفرادی را تاب آورد و تنهای تنها، گردش روزگار را به تماشا بنشیند.

منبع : برشي از دغدغه هاي يك آموزگار
هیچ نظری موجود نیست: