۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

هلمز و واتسونشرلوک هلمز کارآگاه معروف و معاونش واتسون رفته بودند صحرا نوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند. نیمه های شب هولمز بیدار شد و آسمان رانگریست. بعد واتسون را بیدار کرد و گفت: نگاهی به آن بالا بینداز و به من بگو چه می بینی؟واتسون گفت: میلیون ها ستاره می بینم .
هولمز گفت: چه نتیجه می گیری؟
واتسون گفت:
ازلحاظ روحانی نتیجه می گیرم که خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم.
از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم که زهره در برج مشتری است، پس باید اوایل تابستان باشد.
از لحاظ فیزیکی، نتیجه می گیریم که مریخ در محاذات قطب است، پس ساعت باید حدود سه نیمه شب باشد.
شرلوک هولمز قدری فکر کرد و گفت:
واتسون تو احمقی بیش نیستی. نتیجه اول و مهمی که باید بگیری این است که چادر ما را دزدیده اند!
بله...
تو زندگی همه ما بعضی وقت ها بهترین و ساده ترین جواب و راه حل کنار دستمونه، ولی این قدر به دور دستها نگاه می کنیم که آن را نمی بینیم .

قاسم مرادی
وبلاگ مروت و مدارا۱ نظر:

معلم نامه گفت...

شهادت وبلاگتان بار دیگر مبارک!!!
لینکتان اصلاح شد.
سبز و پیروز باشید.