۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

اعلام خطرجدی هاشمی وآدرس اشتباه حسین شریعتمداری؟!


علی رضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران :


پیام هاشمی ( رفسنجانی ) به مناسبت سالگرد19دی تعجب بسیاری رابه علت بی سابقه بودن آن برانگیخت .
چه ضرورتی هاشمی رابه صدوراین پیام (بیانیه) ملزم کرده است؟ حسین شریعتمداری با دادن آدرس اشتباه، سهوا ویاعمدا ، سعی در پوشیده ماندن نکته اصلی این پیام دارد!
شریعتمداری در کیهان(سه شنبه21/10)هیچ اشاره ای به جمله ی پایانی فراز انتهایی پیام نمی کند- آن جاکه هاشمی می نویسد:" تاسف آوراست که این بارتوهین وتهمت-خرقه ی دوستی وارشاد پوشیده اند- رندانه با چراغی که دروغ را اخلاق-تهمت رامبارزه وتوهین راجهاد می دانند-"مزورانه پشت خاکریزی پناه گرفته اند که مطمئنا"آخرین وبالاترین هدف آنهاخواهدبود." این قسمت آخر پاراگراف در نقد شریعتمداری حذف شده وپرسش اساسی این است که کیهانیان با آدرس اشتباه(رشیدی مطلق) سعی در فرار ازچه موضوع مهمی رادارند؟!
 پرسش این است منظور هاشمی از آخرین وبالاترین خاکریزچیست ویاکیست؟
دقت کنید کسانی که پشت این خاکریز سنگر گرفته اند- قصد فتح آنرا نیز در سر دارند؟! اعلام خطر هاشمی جدی است! پناهگاه امروز مزوران هدف بعدی برای فتح است؟ دین-روحانیت-ولی فقیه-ویا جمهوری اسلامی کدامیک آن خاکریز مدنظر هاشمی است ...


هیچ نظری موجود نیست: