۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

علی رضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران بازداشت شد

علی رضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران بعد ظهر دیروز چهارشنبه و در منزل بازداشت شد.
از آن جا که هنگام بازداشت کسی جز خود ایشان در منزل نبوده است و همسر ایشان نیز در سفر زیارتی بوده است فقط از روی به هم ریختگی وسایل منزل و بردن کامپیوتر متوجه بازداشت ایشان شده اند .
آقای هاشمی چندی پیش در گفت و گو با سخن معلم از تلفن مسئولان امنیتی و احضار خود در آینده خبر داده بود.
آقای علی رضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران در اسفند سال 1385 نیز بازداشت و روانه اوین شد و مدت 19 روز در انفرادی بود و سرانجام حکم سه سال حبس تعزیزی برای ایشان صادر شد .
پس از انتخابات 22 خرداد نیز حوالی پارک لاله توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و حدود 14 روز در انفرادی بود.
تاکنون هیچ تماسی از طرف ایشان با خانواده برقرار نشده است .
پایان پیام /

۲ نظر:

ناشناس گفت...

علي رضا ها شمي چگونه دستگير شد
روز چها رشنبه سا عت ۱۵ دو دستگاه ما شين ۴۰۵ مشكي در فا صله ۳۰ متري خا نه ي اقاي هاشمي پار ك مي شود. ۶ نفر لبا س شخص وارد خا نه ي اقا ي ها شمي مي شوند حدو د دوسا عت به با زر سي منزل مي پردازند وهر چه دلشا ن مي خوا هد به عنوان سند جرم از خا نه جمع مي كنند .سپس در حا لي كه چشم بند به اقاي ها شمي زد ه اند وي را ازخا نه خا رج وسوار يكي از ما شينهاي ۴۰۵ مي كنند// به محض سوار شدن به ما شين علي رضا توسط يكي از لباس شخصيها به شد ت مورد ضرب وشتم قرار مي گيرد.به گو نه ي كه زير چشم چپ علير ضا اسيب مي بيند

http://122123.blogfa.com/اتحا ديه معلمان ايران

اتحا ديه معلما ن ايران گفت...

علي رضا ها شمي دبير كل سا زمان معلمان چگونه دستگير شد
روز چها رشنبه سا عت ۱۵ دو دستگاه ما شين ۴۰۵ مشكي در فا صله ۳۰ متري خا نه ي اقاي هاشمي پار ك مي شود. ۶ نفر لبا س شخص وارد خا نه ي اقا ي ها شمي مي شوند حدو د دوسا عت به با زر سي منزل مي پردازند وهر چه دلشا ن مي خوا هد به عنوان سند جرم از خا نه جمع مي كنند .سپس در حا لي كه چشم بند به اقاي ها شمي زد ه اند وي را ازخا نه خا رج وسوار يكي از ما شينهاي ۴۰۵ مي كنند// به محض سوار شدن به ما شين علي رضا توسط يكي از لباس شخصيها به شد ت مورد ضرب وشتم قرار مي گيرد.به گو نه ي كه زير چشم چپ علير ضا اسيب مي بيند
http://122123.blogfa.com/