۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

باغاني و بهشتي به زندان اوين برده شدند


 روز چهارشنبه 8/2/89 همسران علي اكبر باغاني و محمود بهشتي،دبير كل و سخنگوي كانون صنفي معلمان،به منظور پيگيري وضعيت همسران بازداشت شده ي خود،به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات مراجعه نمودند. برپايه پاسخ ماموران، باغاني و بهشتي ديروز پس از احضار، به زندان اوين بند 209 برده شده اند.تاكنون نيز از سوي اين دو نفر هيچ تماسي صورت نگرفته است. گفتني است چند روز پيش بهشتي به خانواده ي خود گفته است كه اگر احضار او به بازداشت منجر شود،از لحظه ي بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.


منبع : کانون صنفی معلمان
http://ksm1.blogfa.com/post-9.aspx
عکس ها مربوط به سخن معلم می باشد .

۲ نظر:

Bahman گفت...

فردا روز جهانی کار گر است.وروزمعلم هم از پی آن میآید.در این روزهاما میبایستی پاسخ در خوری به هجومی که به کارگران ومعلمان آغاز شده بدهیم. اعتصاب غذا اگرچه شکلی از اعتراض است اما بهیچوجه جای اعتراض و اعتصابات عمومی وگسترده را نمیگیرد، بخصوص در شرایط کنونی که تمام جامعه در قالب تظاهراتها و اعتراضات ملیونی به میدان آمده. حداقل طی یکسال گذشته برای همه روشن شد، در برابر این حکومت، احقاق کوچکترین حقی مستلزم اعتراضات قاطع و گسترده است. کشاندن معلمان بر سر مزار مطهری که خود یکی از سازندگان همین حکومت بوده است، اگر درسالهای گذشته اقدامی از سر توهم برای ایجاد حاشیه امنیتی میتوانست ارزیابی شود، امسال دیگر هیچ نیست مگر تلاشی آشکار برای یه هرز بردن مبارزات معلمان و تبدیل آنها به دنبالچه یک جناح از حکومت که تا کنون نتیجه ای جز استمرار و افزایش سرکوب معلمان نداشته است
دستگیری فعالین کارگری و معلمان در آستانه روز کارگر و معلم نشانه ترس حکومت از آنهاست چرا که قدرت آنها را در جریان اعتراضات سالهای پیش تجربه کرده است. تنها راه موثر برای آزادی همکارانمان ولغوتمامی احکامی صادره اعتصابات سراسری و به میدان آمدن معلمان در کنار سایر مردم است.

بهمن فتحی
صدای اعتراض معلم

اتحا ديه معلمان ايران گفت...

معلمان در صف زندان
درطول ۳۰ سا ل گذ شته معلمان همواره در صف بو ده اند

وقتي موضوع دفا ع از وطن در مقا بل اهر يمن بود معلما ن در صف بود ند

وقتي موضوع خون دادن در را ه وطن بود معلما ن در صف بود ند

وقتي حضور در تظا هرات ۲۲ بهمن بود معلما ن در صف بو دند

وقتي نمايش عشق وايثار بود معلمان در صف بود ند

وقتي بر گزاري انتخا با ت بود معلمان در صف بودند

اينكه بعد از ۳۰ سا ل چه اتفا قي رخ داده كه معلمان در صف زندان قرار گر فته اند

اري برادرم امروز معلمان در صفند اما صفي بزرگ براي رفتن به زندان